Oferta na wykonanie studni ręcznej1. Konsultacja i szukanie warstw wodonośnych. (różdżkowanie)

Do 50 km od bazy firmy – 250 zł brutto
Powyżej 50 km od bazy firmy – 370 zł brutto
Tereny o dużej powierzchni (np. pola, duże gospodarstwa rolne) wyceniane indywidualnie w zależności od wielkości.

2. Wiercenie studni o średnicy 240mm filtrowanej w rurach ciśnieniowych PCV o śred. 125mm.
Maksymalna głębokość wykonania studni - 12 mb
1mb = 350 zł brutto

Cena ta zawiera:
- wiercenie (pełna robocizna z dojazdem)
- materiały studniarskie (rury, filtry, osypka piaskowo-żwirowa)
- pompowanie pomiarowo-wydajnościowe
- opis studni (potwierdzony na formularzu firmowym)

3. Badanie fizyko-chemiczne wody lub wybrane parametry. 1 szt –369zł brutto

4. W przypadku otworu negatywnego (całkowity brak warstwy wodonośnej lub warstwy
o niewystarczającej wydajności) koszt prac wiertniczych i użytych materiałów wynosi 1mb – 150 zł brutto

5. Termin wykonania do uzgodnienia. Ustalony termin może jednak ulec zmianie z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych lub terenowych.

6. Dalsze prace montażowo-instalacyjne są do uzgodnienia po wykonaniu studni i przeprowadzeniu pompowania pomiarowego, jako oddzielne oferty.

7. Likwidacja powstałych zwiercin (urobku) pozostałych po wykonaniu odwiertu pozostaje po stronie inwestora.

8. Pomiar metodą różczkarską pomimo wysokiej skuteczności podaje wyniki orientacyjne. Ostateczna głębokość studni może się różnić od pierwotnie wskazanej ze względu na ukształtowanie geologiczne terenu.